RODO

 RODO 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25.05. 2018 r. dane osobowe w  Przedszkolu Miejskim nr 22 w Gliwicach będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), /Dz.U.UE.L.2016.119.1 tzw. RODO.

Co to jest RODO?

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jaki jest cel RODO?

  • Realizacja podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.
  • Regulacja zasad i umożliwienie swobodnego przepływu danych osobowych w UE w taki sposób, aby ochrona praw jednostki nie stała temu na przeszkodzie.
  • Zgodność (harmonizacja) przepisów w UE dotyczących przetwarzania danych osobowych – RODO obowiązuje we wszystkich krajach UE.

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Przedszkole Miejskie
nr 22 w Gliwicach, ul. Żeromskiego 26 reprezentowane przez Dyrektora Placówki.


Współadministratorzy
2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne
Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 5/19 Prezydenta
Miasta Gliwice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień
dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów
w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych
osobowych.


Inspektor ochrony danych Administratora
3. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Monika Balina
(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).


Cel i podstawa przetwarzania
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających
z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
1) Przepisy prawa:
a. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
b. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
2) Zgoda osoby, której dane dotyczą.


Odbiorcy danych
6. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:
a. Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego.
b. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
c. Firma świadcząca usługi z zakresu opieki medycznej w miejscu nauczania
i wychowania.
d. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem
informatycznym.

Okres przechowywania danych osobowych
7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, o których mowa
w pkt. 4 pkkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym
rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia pobytu
w przedszkolu.
8. Dane osobowe, o których mowa w pkt 4 ppkt 2), będą przetwarzane do momentu
wycofania zgody lub zgodnie z pkt 6.

Prawa osób, których dane dotyczą.
9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
b. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
c. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;
d. cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Informacje dodatkowe
10. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.
11. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.
12. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym.
Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności,
objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
13. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.