Deklaracja Dostępności

 

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

 

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa 

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 

 

Nazwa i adres podmiotu publicznego  

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 22  

Numer identyfikacyjny REGON  

24179386700000  

Stan w dniu 01.01.2021 r.  

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.  

Dane kontaktowe  

E-mail sekretariatu podmiotu  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

Telefon kontaktowy  

323312256  

Data  

2021-03-29  

Miejscowość  

GLIWICE  

Lokalizacja siedziby podmiotu  

Województwo  

WOJ. ŚLĄSKIE  

Powiat  

Powiat m. Gliwice  

Gmina   

M. Gliwice (gmina miejska) 

 

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD)  

 

Dział 1. Dostępność architektoniczna 

 

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

 

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie  komunikacyjne 

 

[ X ] NIE 

 

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub  posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń  technicznych? 

 

[ X ] NIE 

 

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w  sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? 

 

[ X ] TAK 

 

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa  asystującego?  

 

[ X ] TAK 

 

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość  ewakuacji lub uratowania w inny sposób?  

 

[ X ] TAK 

 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej 

 

Z parkingu na teren przedszkola prowadzi podjazd dla wózków, także same wejście do przedszkola posiada podjazd dla  wózków. 

 

Dział 2. Dostępność cyfrowa 

 

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada  deklarację dostępności 

 

Liczba aplikacji:

 

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności  

 

ID a11y-url pm22.gliwice.pl 

 

ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna 

 

ID a11y-data-sporzadzenie 2020-03-20 

 

ID a11y-url pm22.bip.gliwice.eu 

 

ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna 

 

ID a11y-data-sporzadzenie 2020-09-24 

 

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada  deklaracji dostępności

 

Liczba stron:

 

Liczba aplikacji:

 

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: 

 

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: 

 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej 

 

Stronna www w budowie 

 

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

 

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych  sposobów/środków wspierających komunikowanie się? 

 

a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK 

 

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości  

 

SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] NIE 

 

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów  

 

internetowych [ X ] NIE e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK 

 

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub  

 

aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE 

 

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle  indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?  

 

[ X ] NIE 

 

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 

 

 

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej  działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: 

 

a. tekstu odczytywalnego maszynowo? 

 

[ X ] NIE 

 

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? 

 

[ X ] NIE 

 

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? 

 

[ X ] NIE 

 

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze  szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? 

 

[ X ] NIE 

 

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym 

 

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? [ X ] NIE 

 

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w  tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? 

 

[ X ] NIE 

 

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji  funkcjonowania podmiotu? 

 

[ X ] NIE 

 

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? [ X ] NIE

 

 

Termin przeglądu i aktualizacji : 30.03.2021 r

 

Deklaracja dostępności

 

Przedszkole Miejskie nr 22 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej

strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w

sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.pm22gliwice.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-20

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu

poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty

opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:

 pochodzą z różnych źródeł;

 są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych,

co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;

 opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

2. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.

3. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

 

Oświadczenie sporządzono: 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą

kontaktową jest Dorota Krasińska, (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: +48 323312256).

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać

żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony

internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać

udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez

odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji

itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę

internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza

potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także

określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien

zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia

z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny

niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa,

przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może

zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot

publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu

dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana

dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony

internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można

także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

Dostępność architektoniczna Przedszkola Miejskiego nr 22 w
Gliwicach


Przedszkole Miejskie nr 22, budynek przy ulicy Żeromskiego 26


1. Dostępność wejścia do budynku.
Dla rodziców, odwiedzających, interesantów dostępne są 2 wejścia, każde otwarte
w zależności od sezonu pogodowego( w sezonie ciepłym- otwarte jest wejście z boku
budynku, w sezonie zimnym- otwarte jest wejście główne do budynku):
a) od ulicy Żeromskiego wejście (główne) – na ogrodzony teren przedszkola
prowadzi podjazd dla wózków, także same wejście do przedszkola posiada
podjazd dla wózków. Drzwi otwierane ręcznie. Na ścianie znajduje się dzwonek,
który wzywa obsługę do otwarcia drzwi, opcjonalnie gdy ktoś potrzebuje
pomocy.
b) od ulicy Żeromskiego wejście na teren ogrodzony od strony parkingu- posiada
podjazd dla wózków, wejście boczne do budynku znajduje się na poziomie
budynku. Na ścianie znajduje się dzwonek, który wzywa obsługę do otwarcia
drzwi, opcjonalnie gdy ktoś potrzebuje pomocy.


2. Dostępność korytarzy, sali przedszkolnych, łazienek, gabinetów, schodów . Dla osób
na wózkach dostępny jest parter przedszkola i znajdujący się tam hol, wszystkie
znajdujące się tam sale, gabinet dyrektora oraz księgowej i intendenta oraz łazienki.
Łazienki nie posiadają udogodnień dla niepełnosprawnych. W budynku nie znajdują
się windy, które mogłyby służyć osobom niepełnosprawnych, dlatego piętro budynku,
na które prowadzą schody jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Dla osób niepełnosprawnych nie jest też dostępna piwnica budynku,
w której znajduje się szatnia, ponieważ prowadzą tam wąskie schody.


3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli
indukcyjnych.
a) Zastosowano dwie pochylnie dla wózków od strony ulicy Żeromskiego, które
umożliwiają wjazd na ogrodzony teren przedszkola oraz podjazd do budynku przy
wejściu głównym.

b) Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób
wizualny, pracownicy obsługi dostępni przy każdym wejściu do budynku,
po uruchomieniu dzwonka.
c) przedszkole nie posiada platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.


4. Informacja i udogodnienia dla osób słabosłyszących.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób
słabosłyszących oraz niesłyszących. Dostępność dla tych osób może być zapewniona
poprzez wsparcie pracownika. Nie ma Informacji o możliwości skorzystania
z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, ponieważ takiego tłumacza
przedszkole nie posiada.


5. Informacja i udogodnienia dla osób niewidomych
Nie ma tablic informacyjnych w języku Brailla oraz innych udogodnień dla osób
niewidomych.


6. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych
dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu placówki wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
przy ulicy Żeromskiego. Nie ma informacji o prawie wstępu z psem asystującym
i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego
pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Przedszkole Miejskie nr 22 w Gliwicach w miarę możliwości będzie dążyło
do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków
technicznych do obsługi osób niepełnosprawnych.