Dyżur wakacyjny - lipiec 2021

                          Procedura - dyżur wakacyjny Przedszkola Miejskiego w Gliwicach  w miesiącu - lipiec 2021 r.
 
Zapisy do Przedszkola Miejskiego Nr 22 w Gliwicach w okresie wakacyjnym trwają w okresie od 17 maja 2021 do 07 czerwca 2021 roku.
 
Przedszkole pełni dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu 2021r.
 
 
Pierwszeństwo uczęszczania mają dzieci z PM22- przy terminowym złożeniu karty zgłoszenia tj. do 07 czerwca 2021r.  
 
 -następnie dzieci z innych placówek (wg kryterium oboje rodzice pracujący,   jeden rodzic pracujący- z załączeniem aktualnego zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu).
 
Przy zapisie dziecka, rodzice (opiekunowie prawni) składają wypełnioną:  
KARTĘ  ZGŁOSZENIA -DEKLARACJA RODZICA – dostępna w siedzibie przedszkola
 Wypełnioną kartę zgłoszenia- deklarację  należy złożyć w przedszkolu.                   
KARTA  ZGŁOSZENIA zawiera harmonogram ustalający zasady rozliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu; oświadczenie  obligujące do uiszczenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole ponad czas przeznaczony   na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz  wyżywienie dziecka ( w PM22 - 6,00zł. opłata za 3 posiłki).
 
-Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice   NR PM-165/18 z dnia 20 grudnia 2018r.  
-Uchwała NR XLI/906/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie  z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gliwice .
 
Zobowiązujemy Rodziców do wnoszenia opłat wynikających  z  deklaracji    zawartej w Karcie Zgłoszenia (do 10.07.2021r.).
 
Liczbę miejsc oraz szczegółowe zasady organizacji dyżuru wakacyjnego określa dyrektor placówki dyżurującej.
 
Obowiązuje- PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 22 W GLIWICACH
 

W zakładce Edukacja,  w sprawie organizowania pracy oddziałów przedszkolnych w okresie wakacji, pojawiła się informacja oraz harmonogram ustalonych przerw w pracy gliwickich publicznych placówek wychowania przedszkolnego.

 

https://edukacja.gliwice.eu/aktualnosci/oswiata/przerwy-w-pracy-przedszkoli-publicznych