Ważne terminy w naborze na rok 2023/2024

 UWAGA RODZICE : 

15 MARCA OD GODZINY 9:00 RUSZA NABÓR DO PRZEDSZKOLI. 

ODBĘDZIE SIĘ ON DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ STRONĘ https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice/

 

 

Szanowni Państwo,
przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące terminów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024

UM.165444.2023
ZARZĄDZENIE NR PM-7311/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 31 stycznia 2023 r.
 
w sprawie zmiany zarządzenia PM-7263/23 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Gliwice. 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 154 ust. 1 pkt. 1, ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), 
zarządza się, co następuje:
§ 1. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr PM-7263/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych oraz zespołów, w skład których wchodzi przedszkole lub szkoła podstawowa z oddziałami 
przedszkolnymi.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuje Naczelnik Wydziału Edukacji. 
§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Ewa Weber
Zastępca Prezydent Miasta Gliwice
 
 
 

UCHWAŁA NR XXIV/609/2017 

RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów 

Na podstawie art. 131 ust. 4-6 i 8 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Gliwice uchwala, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej; 2) rodzicach - należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych. 

§ 2. Ustala się kryteria naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta 

Gliwice 

Marek Pszonak 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/609/2017 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 30 marca 2017 r. 

L.p. 

Kryterium 

Liczba 

punktów

Dokumenty niezbędne do 

potwierdzania kryteriów

1. 

Dziecko, którego oboje rodzice są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również w przypadku pracującego lub uczącego się rodzica samotnie wychowującego dziecko.

130 

- zaświadczenie pracodawcy 

o zatrudnieniu lub 

- zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub - wydruk ze strony internetowej 

Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub 

- informacja z krajowego Rejestru Sądowego lub 

- zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym lub 

- zaświadczenie o prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego.

2. 

Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w przedszkolu lub w szkole podstawowej, wskazanej na pierwszej pozycji wniosku 

o przyjęcie.

64 

-

3. 

Dziecko, którego rodzeństwo ubiega się 

jednocześnie o przyjęcie do tego samego 

przedszkola, wskazanego na pierwszej pozycji wniosku o przyjęcie.

32 

-

4. 

Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca pracy jednego z rodziców.

24 

oświadczenie o zamieszkaniu dziecka lub dokument potwierdzający miejsce pracy rodzica (jeżeli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie)

5. 

Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Gliwicach i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Gliwicach w roku rekrutacji lub roku 

poprzedzającym rekrutację

- kopia pierwszej strony zeznania 

podatkowego opatrzonego pieczęcią urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub 

- potwierdzenie złożenia zeznania 

z pieczęcią urzędu skarbowego lub - Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego - inny dokument potwierdzający 

odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych o Urzędu Skarbowego w Gliwicach.

6. 

Dziecko uczęszczające w roku poprzedzającym rekrutację do publicznego żłobka lub placówek opieki nad dzieckiem do lat 3 wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gliwic oraz ujętych w wykazie dziennych opiekunów.

zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3 albo dziennego opiekuna.