Koncepcja

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.
Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Nasze hasło to:

"KAŻDY PRZEDSZKOLAK MAŁY I DUŻY PRZYRODZIE SŁUŻY".

Wizja Przedszkola

Nasze przedszkole zapewni dzieciom przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju w poczuciu więzi ze środowiskiem przyrodniczym. Nasi wychowankowie będą pogłębiać wiedzę na temat świata roślin i zwierząt oraz podstawowych zasad ochrony przyrody. Dzięki odpowiednio dobranym formom pracy ( wycieczki, spacery do różnych ekosystemów; udział w akcjach związanych z ochroną środowiska naturalnego; udział w konkursach o tematyce przyrodniczej) dzieci nauczą się aktywnie spędzać czas na łonie przyrody oraz racjonalnie korzystać z jej zasobów. Przedszkolacy rozwiną poczucie odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na ziemi.

ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole Miejskie nr 22 w Gliwicach zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje
  specjalistyczne: logopedę.
 • Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci.
 • Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie.
 • Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Estetycznie urządzone sale
  zajęć i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy.
 • Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

 • Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych.
 • Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole.
 • Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

NASZE ZASADY SĄ NASTĘPUJĄCE:

 • Zaspokajamy potrzeby dziecka.
 • Organizujemy jego aktywność.
 • Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
 • Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko.
 • Integrujemy proces wychowania i edukacji.

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb.

Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.


Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:
 • Metody czynne:
 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku
 • metoda ćwiczeń utrwalających.

Metody oglądowe:
 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
 • Metody słowne:
 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:
 • elementy metody glottodydaktyki prof. Rocławskiego,
 • twórcze metody aktywności ruchowej,
 • elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 • metody aktywizujące,
 • techniki twórczego myślenia,
 • pedagogika zabawy Klanza,
 • ruch rozwijający Weroniki Sherbone,
 • program rozwijający percepcje wzrokową "Wzory i obrazki" M. Frostig.

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości:

 • Pasowanie na przedszkolaka/starszaka,
 • Mikołaj w przedszkolu,
 • Jasełka z rodzicami
 • Dzień Rodziny,
 • zajęcia warsztatowe.

Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych.

Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci.
Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.
Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości.
Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych:

 • zbieranie nakrętek na rzecz chorych dzieci,
 • gromadzenie karmy, puszek i rzeczy potrzebnych w schronisku dla zwierząt w ramach akcji "Pomózmy czworonogom przetrwać zimę" na rzecz zwierząt ze schroniska w Sośnicy,
 • wspomaganie dzieci z Domów Dziecka poprzez uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza",

Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja:

 • „Sprzątanie świata”,
 • selektywna zbiórka odpadów (baterie, makulatura,
 • realizacja programu "Czyste powietrze wokół nas".

W przedszkolu stosujemy różne formy współpracy z rodzicami:

 • zebrania ogólne i grupowe,
 • konsultacje indywidualne,
 • organizacja zajęć otwrtych dla rodziców,
 • pedagogizacja rodziców,
 • prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac dzieci),
 • wspólne uroczystości
 • angażowanie rodziców do pomocy przy organizacji uroczystości przedszkolnych,

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.
Placówka ma kalendarz imprez i wydarzeń:

 • Pasowanie na przedszkolaka/starszaka,
 • Dożynki-plony ogródków i ogrodów,
 • Święto Drzewka,
 • Dzień bez Samochodu,
 • Spotkanie z policjantem
 • Dzień Górnika,
 • Biesiada Górnicza,
 • Mikołaj w przedszkolu,
 • Obiad Wigilijny,
 • Jasełka z rodzicami,
 • bal przebierańców,
 • występy dla Wspólnoty Świętego Marcina-Stowarzyszenia Osób Chorych, Samotnych i Niepełnosprawnych,
 • Świętujemy z Babcią i Dziadkiem,
 • Dzień Ziemi,
 • Organizacja konkursu proekologicznego "Zostań Miłośnikiem Przyrody"
 • Dzień Rodziny,
 • Dzień Dziecka – Dzień Sportu,
 • Uroczystość pożegnania starszaków,
 • Organizacja kiermaszów świątecznych,

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2012/2013–2013/2014:

 • Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
 • Wdrożenie w placówce koncepcji rozwoju przedszkola.
 • Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.
 • Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.
 • Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
 • Kształtowanie u dzieci aktywnych postaw i nawyków wobec swojego zdrowia.
 • Rozbudzanie potrzeby kontaktów z przyrodą.