Kryteria rekrutacji

Zasady rekrutacji do

Przedszkola Miejskiego Nr22 w Gliwicach

na rok szkolny 2019/2020

opracowano na podstawie ustawy zdnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996)

Ilekroć jest mowa o:

 • przedszkolu - należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej;

 • rodzicach - należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice biorą udział:

 • dzieci urodzone w latach 2013 – 2016;

 • dzieci z rocznika 2012, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odroczył rozpoczęcie spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego. Szczegółowe zasady odroczenia od obowiązku szkolnego uregulowane są w art. 32 i 38 ustawy Prawo oświatowe.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbywa się na wolne miejsca
orazobejmuje wyłącznie dzieci zamieszkałe w Gliwicach.

Przez miejsce zamieszkania dziecka należy rozumieć miejscowość, w której dziecko przebywa z zamiarem stałego pobytu, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025). W szczególności miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 § 1 Kodeksu cywilnego).Uwaga!

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr22 w Gliwicach w roku szkolnym 2018/2019 składają deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegow roku szkolnym 2019/2020, w terminie:

 do 07.03. 2019 (najpóźniej w terminie do 11 marca 2019 r.).

 

Podstawowe postępowanie rekrutacyjne

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

W pierwszej kolejności – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe brane są pod uwagę łącznie następujące kryteriaustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,

 2. niepełnosprawność kandydata,

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.

Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. to odpowiednio:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
  na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  ;

 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lubjeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę kryteria lokalne określone na podstawie uchwały
nr XXIV/609/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 

Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2019/2020 odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 

12 marca 2019 r. o godz. 9:00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie:

- informator zawierający oferty przedszkoli;

- wniosek o przyjęcie kandydata;

- instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej.

 

Link do strony:

 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice

 

Wniosek będzie można wygenerować w systemie do 26 marca 2019 r.

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich prowadzonych Miasto Gliwice. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z ofertą placówek.

Rodzice układają listę wybranych placówek w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Rodzice, którzy korzystają z Internetu:

 • wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie kandydata;

 • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go wyłącznie
  w placówce wskazanej na 1 miejscu we wniosku.

Rodzice, którzy nie korzystają z Internetu (lub nie maja możliwości wydrukowania wniosku):

 • pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu miejskim, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go wyłącznie w placówce wskazanej na 1 miejscu we wniosku;

 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego pracownik przedszkola miejskiego.

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączają wymagane,określone
w ustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów.

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice dziecka.Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Uwaga! Niezłożenie papierowej wersji wniosku (wydrukowanego z systemu lub wypełnionego ręcznie) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów
w przedszkolu pierwszego wyboru
w terminie oznacza, że dziecko nie weźmie udziału w rekrutacji.

Przedszkole będzie przyjmować wnioski w terminie:

od 12.03.2019 r. od godz. 9:00 do 26.03.2019 r. do godz. 15:00

Weryfikacja wniosków

Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów);

 • zwrócić się do Prezydenta Miasta Gliwice o potwierdzenie okoliczności zawartych
  w oświadczeniach. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
  Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Po weryfikacji wniosków:

 1. 16 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 2. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 16 kwietnia 2019 r. od godz. 9.00 do 25 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego,
  do którego kandydat został zakwalifikowany. Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.

 3. 26 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

 4.  Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki.

Tryb odwoławczy

Rodzice dzieci,które nie zostały przyjęte mogą:

 1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola miejskiego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

 2. wnieść do dyrektora przedszkola miejskiego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

 3. na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola miejskiego złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Dane osobowe

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu miejskim.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu miejskim, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola miejskiego została wniesiona skarga do sądu administracyjnego
i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.