Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemi COVID-19 w Przedszkolu Miejskim nr 22

  

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI

W OKRESIE PANDEMII COVID-19

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 22 W GLIWICACH

 

 

1 września 2020

Podstawa prawna:

 Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz.59 oraz z 2020r. poz.322, 374, 567 i 1337).

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Przedszkola Miejskiego Nr 22 w Gliwicach oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

1. Celem procedur jest:

a. ustalenie zasad funkcjonowania placówki w związku z nałożeniem na placówki obowiązku utrzymywania reżimu sanitarnego,

b. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia COVID-19,

c. usystematyzowanie działań pracowników przedszkola oraz dyrektora w celu zachowania bezpieczeństwa i higienicznych warunków w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole podczas zagrożenia epidemiologicznego.

2. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE (załącznik nr 1, 2).

3. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

 • Jednostce, placówce, przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Miejskie Nr 22 w Gliwicach,

 • Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 22 w Gliwicach,

 • Rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka, oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

 • Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Gliwice.

4. Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

 • Postanowienia ogólne.

 • Zasady organizacji pracy placówki i zasady rekrutacji w okresie pracy przedszkola o podwyższonym reżimie sanitarnym.

 • Zadania i obowiązki Dyrektora.

 • Zasad i obowiązki dla pracowników.

 • Zadania i obowiązki rodziców.

 • Zasad dotyczących żywności i żywienia dzieci.

 • Zalecenia dla personelu sprzątającego, zasady dezynfekcji.

 • Zasad obecności osób trzecich na terenie placówki.

 • Zasad postępowania na wypadek stwierdzenia na terenie przedszkola zakażenia COVID-19 .

2. ZASADY ORGANIZACJI PRACY PLACÓWKI PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

I. Organizacja pracy.

1. Przedszkole pracuje w godzinach od 06:00 do 17:00.

2. Ilość oddziałów przedszkolnych 5.

3. Łączna liczba miejsc w oddziałach przedszkolnych 120.

4. Grupy przedszkolne obejmują dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb.

5. Zasady rekrutacji do przedszkola

3. ZASADY ORGANIZACJI OPIEKI W PLACÓWCE

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w PRZEDSZKOLU obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

2. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu odpowiada dyrektor przedszkola.

3. W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

4. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej jest dostosowana do warunków w placówce tj. powierzchnia przypadająca na jedno dziecko w przedszkolu nie może być mniejsza niż 1,5 m2 .

5. Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane.

6. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

7. Jedna grupa dzieci przebywa w jednej wyznaczonej i stałej sali, z wyjątkiem czasu porannego schodzenia się i rozchodzenia się dzieci w późnych godzinach popołudniowych.

8. Do grupy w miarę możliwości przydzieleni są ci sami opiekunowie.

9. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola zabawek z domu i nie zabierają swoich prac plastycznych do domu.

10. Sale przedszkolne są wietrzone co godzinę, w czasie pobytu dzieci na placu zabaw, posiłków, jak i również podczas zajęć.

12. Dzieci mogą przebywać na przedszkolnym placu zabaw przy ograniczeniu korzystania z wyłączonych z użytkowania zabawek i sprzętów. Piaskownice są wyłączone z użytkowania. Plac zabaw może być decyzją dyrektora wyłączony z użytkowania.

13. Spacery z podopiecznymi poza teren placówki będą organizowane po bieżącej analizie sytuacji epidemiologicznej i wytycznych GIS za zgodą dyrektora placówki.

14. Zakazuje się na terenie placówki mycia zębów przez dzieci do odwołania.

15. W przedszkolu organizuje się leżakowanie. Każdemu dziecku indywidualnie, zostanie przydzielony podpisany leżak oraz śpiwór. Leżaki regularnie będą dezynfekowane, a śpiwory prane. Dziecko musi posiadać wyprasowany, zmienny ubiór do odpoczynku na leżak, który zabierany do domu na weekend, musi zostać wyprany w wysokiej temperaturze oraz wyprasowany i przyniesiony ponownie do przedszkola. Ubiór do spania powinien być umieszczony w trwale podpisanym worku z tkaniny, który można prać.

16. Plac zabaw zamknięty jest dla Rodziców/Opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

17. Każde dziecko powinno posiadać zestaw wyprasowanych ubrań zmiennych w materiałowym trwale podpisanym worku, który można uprać.

18. Każdemu dziecku zostanie przydzielona indywidualnie oznaczona półka, na której będą się znajdowały podpisane karty pracy, zestaw przyborów i kredki w oznakowanym pojemniku. Dzieci nie mogą pożyczać sobie przyborów, każde dziecko posiada swój własny zestaw.

19. W placówce zostaje wyznaczone izolatorium- wydzielony obszar dla osób z objawami chorobowymi, który wyposażony jest w środki ochrony i płyn dezynfekujący.

4. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI Z PLACÓWKI

 1. Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym pozostać w placówce, zaleca się, aby ta osoba, która przyprowadziła również odebrała dziecko.

 2. Dziecko należy przyprowadzać do placówki punktualnie zgodnie z deklaracją –najpóźniej do godziny 08:15, później ze względów bezpieczeństwa drzwi przedszkola zostaną zamknięte.

 3. Przyprowadzenie i odbiór dziecka powinien się odbywać sprawnie.

 4. Należy każdorazowo odbić kartę ATMS- pobytu dziecka w przedszkolu. Brak karty należy zgłosić pracownikowi.

5. Bezwzględnie przy każdym wejściu do palcówki rodzice odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.

6. Pracownik dyżurujący w holu/szatni w miarę możliwości kontroluje ilość osób w pomieszczeniu szatni podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

7. Nauczyciel kieruje dziecko wchodzące do sali bezpośrednio do łazienki w celu umycia rąk przed rozpoczęciem pobytu w przedszkolu / zabawy.

8. Każdy Rodzic winien mieć założoną maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki.

9. W szatni i na terenie przedszkola należy zachować bezpieczną odległość miedzy osobami tj.

1,5 metra.

10. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, odbiór dziecka z przedszkola przez rodzica/opiekuna prawnego/osobę prawną, odbywa się przez główne drzwi wejściowe do budynku.

11. Rodzic/Opiekun prawny wchodzi do przedszkola z dzieckiem wejściem głównym, oznaczonym zielonym kolorem WEJSCIE, a wychodzi wyjściem bocznym- oznaczonym kolorem czerwonym WYJSCIE i porusza się z wyznaczonym kierunkiem. Po wyjściu z szatni przekazuje dziecko pracownikowi obsługi, który zaprowadza dziecko do właściwej sali. Rodzic/ Opiekun prawny nie wchodzi do sal przedszkolnych i nie przemieszcza się po terenie przedszkola z wyjątkiem wyznaczonej trasy do szatni.

12. Wszelkie zapytania należy kierować telefonicznie lub mailowo na adres przedszkola, danej grupy. W razie pilnej sprawy personel dyżurujący służy pomocą.

13. Należy stosować się do aktualnych wytycznych i zaleceń.

 

5. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

3. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych informacji, wytycznych i rozporządzeń GIS i MEN oraz organu prowadzącego.

4. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniego Oświadczenia stanowiącego załącznik 1 i 2.

5. Dyrektor Przedszkola na bieżąco współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia bezpiecznych warunków.

6. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:

1) Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie pomieszczeń przedszkola, placu zabawa oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w przedszkolu;

2) Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierający rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych;

3) Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;

4) Izolatorium- obszar do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, kombinezon ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk, bezdotykowy termometr.

5) Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

7. Dyrektor:

1) nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;

2) dba o tym by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;

3) prowadzi ścisłą współpracę i komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w jednostce i wszystkich spraw organizacyjnych;

4) wyznacza nauczycieli do telefonicznego kontaktu z się z rodzicem, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

6) współpracuje ze służbami sanitarnymi;

7) instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

8) informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej.

9. Dyrektor na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.

10. Dyrektor wymaga od pracowników bezwzględnego przestrzegania niemniejszej procedury, komunikatów Dyrektora oraz zaleceń GIS.

11. W sytuacji wystąpienia zagrożenia, zarażenia wirusem COVID-19 Dyrektor niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację sanitarno - epidemiologiczną.

13. Dyrektor w razie zagrożenia pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem lokalnej stacji sanitarno - epidemiologicznej w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19.

6. ZASADY PRACY DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW

Wytyczne dla pracowników:

1. Zabronione jest przebywanie pracowników wskazujących objawy chorobowe na terenie jednostki. 2. Pracownicy zobowiązani są w określonych sytuacjach do używania środków ochrony osobistej – zapewnionej przez placówkę (maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe).

3. Pracownicy zobowiązani są do używania płynu do dezynfekcji rąk, znajdującego się przy wejściu do budynku przedszkola.

4. Każdy pracownik zobowiązany jest informować Dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci.

5. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. Jednocześnie stara się uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogorszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

7. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, z wyłączeniem pracowników kuchni wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne.

8. Pracownicy kuchni wchodzą wejściem od zaplecza kuchennego.

9. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do „dekalogu” GIS:

1) Często myj ręce - Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

2) Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni - W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie.

3) Unikaj dotykania oczu, nosa i ust - Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.

4) Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe - Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane.

5) Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków - Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

6) Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy - Należy zachować co najmniej 2 metry odległości z osobą, z która rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

7) Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu - Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

8) Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu.

9) Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.

7. ZASADY PRACY PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH

1. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele: pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu. W ciągu jednego dnia w miarę możliwości w grupie pełni dyżur 2 nauczycieli.

2. Nauczyciel wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom, w miarę możliwości, jakie obowiązują w przedszkolu zasady i dlaczego zostały wprowadzone. Nauczyciel zobowiązany jest przekazać informacje w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku.

4. W miarę możliwości sala, w której przebywają dzieci powinna być wietrzona co najmniej raz na godzinę.

5. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na częste i regularne mycie rąk. W przypadku problemów nauczyciel pomaga w tych czynnościach, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie ze świeżego powietrza.

6. Nauczyciel może zorganizować pokaz właściwego mycia rąk, przypominać i dawać przykład. Zaleca się uatrakcyjnienie mycia rąk poprzez historyjki obrazkowe czy zabawy obrazkowe, śpiewane w trakcie mycia.

7. Do zadań i obowiązków nauczycieli wychowawców należy:

1) dostosowanie sali do warunków bezpiecznych dla dzieci i pracowników. Usunięcie wszystkich zabawek, których nie można właściwie dezynfekować,

2) sprawdzanie warunków do prowadzenia zajęć -objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp,

3) dbać o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza,

4) wietrzyć w miarę możliwości salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę,

5) prowadzić gimnastykę przy otwartych oknach,

6) dbać o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów,

7) W przypadku korzystania z ogrodu przedszkolnego przestrzegają zasady zachowania możliwie bezpiecznej odległości i przebywania na wyznaczonym terenie.

9. Nauczyciel organizuje wyjścia poza teren przedszkola jedynie za zgodą dyrektora po analizie sytuacji epidemiologicznej i wytycznych w tym zakresie.

8. ZASADY PRACY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH

1. Stanowiska pracy pracowników administracyjnych zorganizowane są z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego pomiędzy pracownikami.

2. Pracownicy administracji zobowiązani są do przyjmowania petentów z zachowaniem odpowiedniej odległości i zasad bezpieczeństw higienicznego.

3. Zabrania się pracownikom nadmiernego poruszania się po jednostce. Przemieszanie się jest dozwolone tylko w uzasadnionym przypadku.

4. Każdy pracownik po zakończonej pracy zobowiązany jest do uporządkowanie i zdezynfekowania swojego stanowiska pracy.

9. ZASADY PRACY PRACOWNIKÓW OBSŁUGI

1. Personel sprzątający zobowiązany jest do regularnego (dwa razy w ciągu dnia) mycia powierzchni wspólnych, z którymi stykają się pracownicy oraz dzieci, tj. umywalki, desek sedesowych, wszystkich klamek, poręczy, blatów, oparć krzeseł.

2. Pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie zobowiązani są usunąć z sal, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, tj. pluszowe zabawki.

3. Co najmniej raz dziennie, czyli po zakończonych zajęciach w salach pracownicy obsługi zobowiązani są do przeprowadzenia dezynfekcji znajdującego się w sali sprzętu i zabawek, toalet, blatów stolików, krzeseł innych powierzchni dotykowych.

4. Przeprowadzając dezynfekcję pracownik zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta znajdującego się na opakowania środka do dezynfekcji, ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów.

5. Pracownik obsługi jest zobowiązany do zastosowania fartucha z długim rękawem w przypadku wykonywania zabiegów higienicznych u dziecka- adekwatnie do aktualnej sytuacji.

6. Sale są wietrzone są co najmniej raz na godzinę.

7. Po zakończeniu pobytu w ogrodzie danej grupy przedszkolnej konserwator/dozorca jest zobowiązany do przeprowadzenia dezynfekcji urządzeń ogrodowych.

10. ZASADY PRACY PRACOWNIKÓW KUCHNI

1. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

2. Pracownicy kuchni oraz intendentka:

1) Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.

2) Wykonując zadania, utrzymują odległość 1, 5 metra pomiędzy stanowiskami pracy.

3) Oprócz środki higieny osobistej fartuchów stosują rękawiczki.

4) Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

5) Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.

6) Intendentka dba o czystość magazynu spożywczego, wstęp do magazynu ma tylko intendentka. Wydaje towar kucharce wystawiając go na stoliku koło magazynu.

7) Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym materiałem, papierem. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia za drzwiami(dostosować do możliwości placówki).

11. ZADANIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Rodzice/ Opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 i 2.

2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.

3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.

4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.

5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do przedszkola, jeśli wcześniej chorowało.

6. W przypadku nieobecności dziecka nawet jednodniowej informują przedszkole o przyczynie tej nieobecności w formie telefonicznej telefon nr 32 331 22 56 lub mailowo adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Rodzic wyraża zgodę w formie oświadczenia na pomiar temperatury w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów chorobowych.

10. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

11. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

12. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania

13. Bezwzględnie przy każdym wejściu do palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk znajdującym się w dozowniku przy wejściu.

14. Przy każdorazowej zmianie numeru telefonu, na bieżącą aktualizują numery kontaktowe które posiada placówka.

15. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola.

12. ZASADY DOTYCZĄCE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA DZIECI

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.

2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny. -Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach.

3. Po zakończeniu spożywania posiłków wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.

4. Zadania i obowiązki pracowników mających kontakt z żywnością:

1) Pracownicy mający kontakt w żywnością zobowiązani są do stosowania standardowych praktyk zalecanych przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) w celu zredukowania ekspozycji i transmisji chorób, do których należą:

 • właściwa higiena rąk;

 • higiena kasłania/kichania;

 • zasady bezpieczeństwa żywności;

 • ograniczenie przez pracowników bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel)

 • osoby chore wykazujące ww. objawy nie mogą pracować w zakładach spożywczych.

 

2) Pracownicy, mający kontakt z żywnością zobowiązani są myć ręce:

  • przed rozpoczęciem pracy;

  • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona;

  • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;

  • po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;

  • po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;

  • po skorzystaniu z toalety;

  • po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;

  • po jedzeniu, piciu;

  • po kontakcie z pieniędzmi.

5. Zobowiązuje się pracowników kuchni o zwrócenie szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 o C lub je wyparzać.

7. Pracownicy kuchni wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie.

8. Pracownicy przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami.

Dostawa i transport żywności:

1. Pracownicy odbierając produkty żywnościowe dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne.

2. Pracownik Przedszkola odbierający dostawę żywności zobowiązany jest zwrócić uwagę na czy pojemniki transportowe oraz środki transportu spełniają następujące wymagania:

1) czyste, w dobrym stanie, nie uszkodzone, łatwe do mycia, czyszczenia i dezynfekcji,

2) zabezpieczają żywność przed zanieczyszczeniem,

3) nie używane do transportu produktów innych niż żywność, które mogą być źródłem zanieczyszczenia,

4) zapewniają odseparowanie żywności surowej wymagającej obróbki termicznej od żywności, która nie będzie jej poddana przed spożyciem

5) poddane zostały całkowitemu i dokładnemu procesowi mycia, jeśli były używane do transportu innych produktów niosących ryzyko zanieczyszczenia żywności.

3. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z opiekunami, wychowawcami dzieci.

4. Posiłki dzieciom podają opiekunowie.

5. Wodę pitną w salach dla dzieci nalewa nauczyciel do kubeczków, szklanek, które od razu po użyciu wydawane są do brudnej kuchni i wyparzane.

13. ZASADY DOTYCZĄCE PRZEBYWANIA OSÓB TRZECICH NA TERENIE PLACÓWKI

1. Na czas obowiązywania procedur związanych z zapewnieniem reżimu sanitarnego wprowadza się zakaz przebywania na terenie placówki osób postronnych.

2. Rekrutacja dzieci do placówki o okresie reżimu sanitarnego odbywa się drogą elektroniczną lub wg aktualnych wytycznych i rozporządzeń.

14. WYTYCZNE – ŚROKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek i mycia rąk:

15. PROCEDURA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 1.

1. W przedszkolu wyznaczone zostało izolatorium- obszar do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Izolatorium to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk .

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego powyżej opisane izolatorium.

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

4. Dyrektor lub wyznaczony nauczyciel kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem /rodzicami /opiekunem /opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki.

6. Wskazana przez dyrektora osoba, kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

7. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek). Następnie sporządza listę dzieci obecnych w tym dniu oraz pracowników, którzy mieli kontakt z dzieckiem.

8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

9. Rodzice izolowanego dziecka odbierają dziecko z przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.

Pracownicy:

10. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.

12. W przypadku wystąpienia u pracownika na stanowisku pracy niepokojących objawów, zobowiązany jest on do skontaktowania się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę.

13. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy wejściu na teren przedszkola) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.

14. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

15. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

16. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

17. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

18. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS- CoV-2 na terenie przedszkola, stosuje się zalecenia państwowego inspektora sanitarnego (https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https:gis.gov.pl/), odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań.

19. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie ochrony przed koronawirusem:

Odpady wytworzone przez pracowników przedszkola takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, są uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r.

2. Procedury obowiązują do odwołania.

3. Integralną część procedury stanowią załączniki nr 1,2,3.

 

 

 

Gliwice, dn. 1 września 2020 r.

 

 

 

…………………………………………………… (podpis i pieczęć dyrektora)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 Oświadczenie 1 Gliwice, dn………………………………………

Imię nazwisko dziecka……………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego…………………………………………………………

Ja niżej podpisany, oświadczam, że moje dziecko:

 • Nie miało kontaktu z osoba zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt członków najbliższej rodziny nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.

 • Stan zdrowia dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, alergii, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku i węchu i inne nietypowe.

 • Jednocześnie oświadczam, ze jestem świadomy/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Pm 22 w Gliwicach w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

 • Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i rodziny tj.:

Mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID-19;

 • W przypadku wystąpienia zakażenia w przedszkolu (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka - zdaję sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie może zostać skierowane na 10 dniową kwarantannę;

 • W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka;

 • Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

 • Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie Covid- 19 w moim najbliższym otoczeniu.

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

 

Czytelny podpis rodzica/ rodziców/ opiekuna prawnego……………………………………………………….

Załącznik nr 2 Oświadczenie 2 Gliwice, dn………………………………………

Imię nazwisko dziecka……………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego…………………………………………………………

Ja niżej podpisany, oświadczam, że:

Zapoznałem/łam się z treścią: PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI

W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W PRZEDSZKOLU MIIEJSKIM NR 22 W GLIWICACH.

Zobowiązuję się do:

 1. przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI

W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W PRZEDSZKOLU MIIEJSKIM NR 22 W GLIWICACH, związanych z reżimem sanitarnym;

 • przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała, wskazujących na chorobę zakaźną oraz

 • natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.

 • Przyjmuję do wiadomości, że i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki.

 • Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka (bezdotykowym termometrem) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 • Oświadczam, że moje dziecko jest alergikiem, objawy alergii są następujące………………………………………………………………………………………………………………….

Jednocześnie załączam zaświadczenie lekarskie to potwierdzające.

Zobowiązuje się do:

 • nie przynoszenia do placówki żadnych niepotrzebnych przedmiotów oraz zabawek;

 • zachowywać na terenie placówki dystans społeczny 1, 5 m wobec innych osób;

 • wchodzenia na teren przedszkola z zachowaniem zasady- 1 Rodzic z jednym dzieckiem w odstępie 1, 5 m od innych osób; przyprowadzania i odbieranie dziecka tylko przez osoby zdrowe;

 • zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk lub/ i stosowania rękawiczek ochronnych;

Czytelny podpis rodzica/ rodziców/ opiekuna prawnego……………………………………………………….

Załącznik nr 3 do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii Covid-19 DEZYNFEKCJA RĄK Użyj środka do dezynfekcji 60% rąk, który zawiera co najmniej 60% alkoholu 1.

Czas trwania: do wyschnięcia dłoni SEKUND 2 3 5 7 Nanieś taką ilość preparatu, aby dłonie były całkowicie zwilżone Pocieraj wewnętrzną częścią prawej dłoni o grzbietową część lewej dłoni i odwrotnie Pocieraj górną część palców prawej dłoni o wewnętrzną część lewej dłoni i odwrotnie Ruchem okrężnym opuszkami palców prawej dłoni pocieraj wewnętrzne zagłębienie lewej dłoni i odwrotnie Pocieraj dłoń o dłoń rozprowadzając preparat na całą powierzchnię 4 Spleć palce i pocieraj wewnętrznymi częściami dłoni 6 Ruchem obrotowym pocieraj kciuk lewej dłoni wewnętrzną częścią prawej dłoni i odwrotnie 8 Po wyschnięciu ręce są zdezynfekowane ISBN 978-83-269-9067-0

źródło: Ministerstwo Zdrowia Nr rejestrowy BDO: 000008579 9 788326 990670 UPB04 Załącznik nr 6 do Procedur bezpieczeństwa w placówce na czas pandemii Covid-19

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDEJMOWANIA RĘKAWIC

1 2 3 Chwyć rękawicę dłonią w okolicy nadgarstka. Ostrożnie zdejmij rękawicę. Przytrzymaj rękawicę dłonią w rękawicy. Wsuń dwa palce pod nadgarstek dłoni w rękawicy. Pociągnij rękawicę do czasu aż zostanie przewrócona na lewą stronę. Pierwsza rękawica powinna znaleźć się wewnątrz rękawicy, którą właśnie zdąłeś. Bezpiecznie zutylizuj rękawicę. 4 Po zdjęciu rękawic zawsze umyj ręce. Rękawice mogą mieć dziury, które są zbyt małe by je zauważyć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice

 1. Szczegółowa PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W PRZEDSZKOLU MIIEJSKIM NR 22 W GLIWICACH, związanych z reżimem sanitarnym, znajduje się na stronie internetowej przedszkola.

 2. Prosimy sumiennie stosować się do poniższych zasad oraz informacji.

Prosimy o:

 • punktualne przyprowadzanie dzieci do godz. 8:15, później przedszkole będzie zamknięte ze względów bezpieczeństwa;

 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka tylko przez jednego opiekuna, z którym dziecko wchodzi na teren przedszkola;

 • sprawne przyprowadzanie oraz odbieranie dzieci zgodnie z wyznaczonym kierunkiem Rodzic/Opiekun prawny wchodzi do przedszkola z dzieckiem wejściem głównym, oznaczonym zielonym kolorem WEJSCIE, a wychodzi wyjściem bocznym- oznaczonym kolorem czerwonym WYJSCIE i porusza się z wyznaczonym kierunkiem. Po wyjściu z szatni przekazuje dziecko pracownikowi obsługi, który zaprowadza dziecko do właściwej sali. Rodzic/ opiekun prawny nie wchodzi do sal przedszkolnych i nie przemieszcza się po terenie przedszkola z wyjątkiem wyznaczonej trasy do szatni;

 • każdorazowe odbijanie karty ATMS- pobytu dziecka w przedszkolu, brak karty należy zgłosić pracownikowi.

 • bezwzględną dezynfekcję rąk przy każdym wejściu do palcówki;

 • zakrywanie nosa i ust maseczka ochronną oraz noszenie jednorazowych rękawiczek;

 • zachowanie w szatni i na terenie przedszkola bezpiecznej odległość miedzy osobami tj. 1, 5metra;

 • wszelkie zapytania kierować telefonicznie lub mailowo na adres danej grupy, w razie pilnej sprawy personel dyżurujący służy pomocą;

 • umieszczenie wyprasowanych ubrań na przebranie dla dziecka w materiałowym worku, trwale podpisanym;

 • umieszczenie wyprasowanych ubrań do wypoczynku (np. piżamki) dzieci leżakujących w materiałowym worku, trwale podpisanym;

 • stosować się do aktualnych wytycznych i zaleceń.

Zebrania z Rodzicami odbędą się w pierwszej połowie września.