Oświadczenia dla rodziców - rozpoczęcie roku 2020/2021

Załącznik nr 1   

 Oświadczenie 1                                                        Gliwice, dn………………………………………

Imię i nazwisko dziecka...........................................................................

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego.............................................

Ja niżej podpisany, oświadczam, że moje dziecko:

 • Nie miało kontaktu z osoba zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt członków najbliższej rodziny nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.

 • Stan zdrowia dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, alergii, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku i węchu i inne nietypowe.

 • Jednocześnie oświadczam, ze jestem świadomy/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Pm 22 w Gliwicach w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

 • Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i rodziny tj.:

Mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID-19;

 • W przypadku wystąpienia zakażenia w przedszkolu (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka - zdaję sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie może zostać skierowane na 10 dniową kwarantannę;

 • W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka;

 • Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

 • Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie Covid- 19 w moim najbliższym otoczeniu.

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego..............................................

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

Oświadczenie 2                                           Gliwice, dn………………………………………

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego…………………………………………………………....................................

Ja niżej podpisany, oświadczam, że:

Zapoznałem/łam się z treścią: PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI

W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W PRZEDSZKOLU MIIEJSKIM NR 22 W GLIWICACH.

Zobowiązuję się do:

 1. przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI

W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W PRZEDSZKOLU MIIEJSKIM NR 22 W GLIWICACH, związanych z reżimem sanitarnym;

 • przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała, wskazujących na chorobę zakaźną oraz

 • natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.

 • Przyjmuję do wiadomości, że i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki.

 • Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka (bezdotykowym termometrem) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 • Oświadczam, że moje dziecko jest alergikiem, objawy alergii są następujące………………………………………………………………………………………………………………….

Jednocześnie załączam zaświadczenie lekarskie to potwierdzające.

Zobowiązuje się do:

 • nie przynoszenia do placówki żadnych niepotrzebnych przedmiotów oraz zabawek;

 • zachowywać na terenie placówki dystans społeczny 1, 5 m wobec innych osób;

 • wchodzenia na teren przedszkola z zachowaniem zasady- 1 Rodzic z jednym dzieckiem w odstępie 1, 5 m od innych osób; przyprowadzania i odbieranie dziecka tylko przez osoby zdrowe;

 • zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk lub/ i stosowania rękawiczek ochronnych;

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego..............................................